შეკვეთის მიწოდებისა და გადახდის წესები:


ინტერნეტ-მაღაზია ახორციელებს საქონლის მიწოდებას ფოსტით მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში, ასევე ქ. თბილისის ფარგლებში - კურიერული მომსახურების გამოყენებით. 200 ლარზე ნაკლები ღირებულების შეკვეთებისათვის კურიერული მომსახურების საფასურია 5 ლ, ხოლო 200 ლარზე უფრო მეტი ღირებულების შეკვეთებისათვის მომსახურება უფასოა

საქართველოს ფარგლებს გარეთ, შეკვეთების შესრულება მხოლოდ წინასწარი გადახდის წესით ხორციელდება.

წინასწარი გადახდის წესით შეკვეთის შემთხვევაში, გაფორმებისათვის საჭირო ყველა რეკვიზიტს ჩვენ მოგაწვდით.

საქართველოს ტერიტორიაზე, საფოსტო შეკვეთების შესრულებისას გამოიყენება გზავნილის მიღების მომენტში მისი საფასურის გადახდის წესი (ზედდებული გადასახადი).

საფოსტო ხარჯები შეადგენს შეკვეთის ღირებულების 8%.

წინასწარი გადახდის წესის გამოყენების შემთხვევაში, ადრესატისადმი შეკვეთის გაგზავნა ხორციელდება გადახდის მომენტიდან 2 დღის განმავლობაში.

ზედდებული გადასახადის წესის გამოყენების დროს, შეკვეთის გაგზავნა ხორციელდება შეკვეთის მიღების მომენტიდან 2 დღის განმავლობაში.

საქართველოს ფარგლებში, ადრესატამდე შეკვეთის მიტანის დრო საქართველოს საფოსტო სამსახურის მუშაობის ეფექტურობაზეა დამოკიდებული და 3-6 დღეს არ აღემატება.